MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca
Liczba odwiedzin kategorii: 3192 
 
WARUNKI I PROCEDURY PRZYZNAWANIA OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY
Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj.Dz.U.Nr 226 z 2005 r., poz.1943 z póź.zm.) 2.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 30, poz.158 z póź.zm.) 3.Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.Nr 60, poz.636 z póź.zm.) 4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.Nr 101 z 2002 r., poz.926 z póź.zm.) 5.Uchwała Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL Nr 2/61/2001 z póź.zm.)
II. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty – lekarza cudzoziemca
Postępowanie dotyczy:
1. absolwenta uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/ lekarza dentysty na podstawie dyplomu lekarza/lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnie medyczną lub dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza/ lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu ,
2. lekarza/ lekarza dentysty nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze RP, zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w RP i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.
Na wniosek osoby nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/ lekarz dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego.
Wymagane dokumenty:
• Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków i wpis do rejestru,
• odpis dyplomu lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
• ksero stron z paszportu z danymi osobowymi (oryginał do wglądu)
• zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzenia badań pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie Pracy,
• dowód zmiany nazwiska, tylko gdy dokumenty są na inne nazwisko,
• dwa zdjęcia paszportowe,
• ksero decyzji nadania NIP-u
• dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP ( wiza pobytu, zezwolenie na zamieszkanie lub na osiedlenie się, dokument podróży w przypadku statusu uchodźcy)
• zaświadczenie o złożeniu egzaminu z j.polskiego wystawione przez Naczelną Izbę Lekarską gdy lek. cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż język Polski.
• Zezwolenie ministra zdrowia na odbycie stażu podyplomowego, jeżeli lekarz nie posiada zezwolenia na osiedlenie się lub nie uzyskał statusu uchodźcy.
Lekarz który, uzyskał prawo wykonywania zawodu na terenie innego państwa, dodatkowo składa:
• dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywano zawód
• dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
• oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
• dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską np. świadectwo pracy.
UWAGA : Dokumenty w/w muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
Formularze:
Wniosek W-1
Zaświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o niekaralności – osoba która uzyskała PWZ w innym państwie
 
Załączniki:

 1. Wniosek W-1
 2. Orzeczenie o stanie zdrowia
 3. Oświadczenie o niekaralności – osoba która uzyskała PWZ w innym państwie     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie.
Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca
Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie
Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów